Home > Bedrijfspraktijk > Interventie bij verzuim

Interventie bij verzuim

Ondanks het feit dat 30% van het verzuim bij het gemiddelde bedrijf rechtstreeks voortvloeit uit psychische problematiek bij de werknemer, wacht men het eventuele herstel nogal eens lijdzaam af. De werknemers, die het betreft staan vaak maandenlang op een wachtlijst bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, zonder dat er enige gerichte interventie wordt gedaan.

Gevolgen: apathie en verdere achteruitgang bij de werknemer, aanhoudend productieverlies en/of extra kosten voor de werkgever. Kennemerpraktijk levert snelle, op de individuele werknemer gerichte ondersteuning bij verzuim op psychische gronden. Wij werken uitsluitend met volledig gekwalificeerde experts op GGZ-gebied. In een aantal gevallen zal de interventie gericht zijn op het bevorderen van een tijdelijk herstel, anders gezegd: er wordt een noodverband gelegd. Hierdoor wordt verdere uitval in afwachting van de vereiste GGZ-behandeling voorkomen.

Kennemerpraktijk levert de volgende ondersteuning:

  • Consultatie
  • Diagnostiek
  • Quick Scan
  • Interventie
  • Gefaciliteerde Behandeling
  • Zorgcoördinatie en Trajectmanagement

Consultatie

Ondersteuning van bedrijfsarts, personeelswerker, verantwoordelijk manager en eventuele andere participanten binnen bijvoorbeeld een sociaal-medisch team. Zo kan beter en verdergaand zicht worden verkregen op het functioneren van bepaalde medewerkers. Beoogd wordt, zonodig via gespecialiseerde diagnostiek, tot een adequate probleemanalyse en bijpassende maatregelen te komen.

Diagnostiek

Deze kan zowel op het individu als de organisatie zijn gericht. Vastgesteld wordt welke factoren het disfunctioneren van een bepaalde medewerker veroorzaken. Hierbij wordt zorgvuldig onderscheid gemaakt tussen factoren in de persoon zelf en factoren bepaald door de (werk)omstandigheden. Vervolgens wordt de ernst van de klachten vastgesteld en een inschatting gemaakt van behandelbaarheid, behandelduur en het te verwachten resultaat.

Quick Scan

In een kort onderzoek wordt in samenwerking met een fysiotherapeut een inschatting gemaakt van de mentale en fysieke conditie van betrokkene. Met name geschikt bij preventieve jaarlijkse check’s gericht op vroegtijdige onderkenning gezondheidsrisico’s en bij individuele vraagstukken op psychosomatisch vlak, zoals die kunnen bestaan bij aandoeningen als: RSI, rugproblematiek, bekkeninstabiliteit, etc.

Kortdurende interventie

In een beperkt aantal (10 à 15) sessies wordt getracht een zodanig evenwichtsherstel te bereiken, dat een relatief bevredigend geheel of gedeeltelijk functioneren binnen de werksituatie mogelijk blijft/ wordt. Eventuele verder vereiste hulpverlening kan vervolgens zonder al te nadelige gevolgen voor betrokkene en diens (arbeids)omgeving worden afgewacht. In voorkomende gevallen wordt er samengewerkt met de direct verantwoordelijk manager. Kennemerpraktijk werkt daarbij tijdcontingent in plaats van klachtcontingent.

Zorgcoördinatie/Trajectmanagement

Alle betrokkenen, zowel behandelaars als verantwoordelijk managers, worden zoveel mogelijk op één lijn gebracht en gehouden. Dit voorkomt onnodige wachttijden en het beruchte "langs elkaar heen werken" van diverse professionals. Op deze manier wordt de ziektewet-periode vaak aanzienlijk bekort en worden onnodige en/of ineffectieve ingrepen vermeden.